Politika Belgelerimiz | Kapadokya Üniversitesi

Politika Belgelerimiz

 

1. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI

KÜN’ün eğitim-öğretim programları, mezunlarına iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları mesleki ve bilimsel yeterliliği sağlayacak, ülke meselelerine bilimsel çözümler üreten kanaat önderleri olmalarını temin edecek şekilde yapılandırılır ve güncel tutulur.

2. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA POLİTİKALARI

Kapadokya Üniversitesinde var olan veya yapılan/yapılacak çalışmalarla elde edilen bilgi ve birikim ulusal ve evrensel değerlere katkı sunabilecek şekilde kullanıma açılır, yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan buluş, yenilik ve birikimler ticari değer kapsamında veya dışında ihtiyaç duyan kamu ve özel kurum/kuruluşlarla paylaşılır.

3. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ HEDEF VE İLKELERİ POLİTİKALARI

KÜN Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği hesap verilebilirlik temelli görev tanımları ve Yönetimi Gözden Geçirme toplantıları ile sağlanır. KÜN’de kalite yönetim sistemi şartları ve iş süreçleri entegre edilmiştir.

4. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA KATKI POLİTİKALARI

KÜN, içinde bulunduğu toplum ve dünya ile etkileşim halinde olmayı önemser. Bu çerçevede, Kapadokya bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin kültürel, doğal ve tarihi varlıklarının korunması; bölge sakinleri, bölgedeki resmi ve özel kuruluşlar, KÜN mezunları, öğrenci adayları, akademik camia, Türkiye ve dünya kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilmesi, KÜN’ün öncelikleri arasında yer alır.

5. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKALARI

Uluslararası nitelikte bilgi ve becerileri haiz eleman yetiştirilmesinin ancak uluslararası irtibatların arttırılması, yabancı öğrenci ve öğretim üyesi sayılarının yükselmesi ve uluslararası alanda rekabet ortamında hizmetlerin verilebilmesi ile mümkün olduğu açıktır. Bu yüzen uluslararasılaşma misyonumuz çok yönlü eğitim, staj, araştırma iş birliklerinin ve hareketliliklerinin arttırılması üzerine kuruludur.

6. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARI

KÜN, kurumsal yönetimde katılımcılığı, kararların etkinliğini ve değişime uyum süreçlerini hızlandırmayı temin etmek üzere yönetsel süreçler geliştirmiştir. Her akademik yılda düzenlenen değerlendirme toplantıları ile öğrencilerden, öğretim elemanlarından ve idari personelden gelen talep, öneri ve katkılar değerlendirilir ve karar alma süreçlerinde girdi olarak kullanılır.

7. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI POLİTİKALARI

KÜN, kaliteye öncelik veren, paydaş katılımı esaslı ve öğrenci odaklı anlayışla, eğitim-öğretim alanında Türkiye’de yenilikçi uygulamalara imza atmaktadır. Bu çerçevede, bir Kapadokya yeniliği olan son bilgiyi önceleyen eğitim-öğretim yöntemi, tüm ders programlarında bir rehber olarak öne çıkmaktadır. Akreditasyon çalışmalarında önceliğimiz, bu ve benzeri birçok yenilikçi yöntem ve yaklaşımların benimsenmesinin yanında, öğrencilerimizin sürekli olarak dünya standartlarının üzerinde eğitim almalarının, araştırma-geliştirme imkân ve kabiliyetimizin dünya standartlarının üzerine çıkmasının temin edilmesidir.

8. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ AÇIK BİLİM VE AÇIK ERİŞİM POLİTİKALARI

Kapadokya Üniversitesi, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkı sağlamayı, açık, tekrarlanabilir ve güvenilir araştırma çıktılarını toplumun ve tüm paydaşların yararına sunmayı taahhüt eder. KÜN, yayınlara ve verilere açık erişimi teşvik eder, açık bilimi desteklemek için gerekli altyapıyı inşa eden araçlar ve araştırma süreçlerini özendirir.

9. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKALARI

KÜN, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin farklı fiziksel mekanlarda bulunduğu, derslerin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla verildiği, esnek bir uzaktan eğitim sistemini yürütmeyi taahhüt eder. KÜN bünyesinde uzaktan eğitim, her türlü imkân ve şartlar altında sürdürülebilir ve yönetilebilir bir altyapı ile tüm paydaşların hizmetine sunulur. Doğal afetler, yangın, salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretimin ara vermeden devam edebilmesi için gerekli altyapı, ders içerikleri, ölçme ve değerlendirme sistemleri KÜN tarafından tasarlanır ve yönetilir.

10. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

Kapadokya Üniversitesi eğitimde, topluma katkı faaliyetlerinde ve araştırma projelerinde çevre ve sürdürülebilirlik konularına öncelik verir. Öğrencilerinin, öğretim üyeleri ve mezunlarının çevre bilinci ve anlayışı ile doğal ve kültürel yaşamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaları için kaynaklarını seferber eder. KÜN, tüm faaliyetlerinde çevre konularına duyarlı, saygılı ve hassas davranmaya özen gösterir.

 

11. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM VE ŞEFFAFLIK POLİTİKALARI

KÜN, kamuoyunu bilgilendirmek için kurumsal dergi, internet sayfası, kurumsal e-bültenler, sosyal medya hesapları, tanıtım broşürleri ve program bazlı videoları yöntem ve araç olarak kullanır. Üniversiteyi geleceğe daha güçlü taşımak adına görüşlerinden fayda sağlanan dış paydaşlarla iletişimde sürdürülebilir bir politika izlenmeyi taahhüt eder.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız