Staj ve Uygulamalı Eğitimler

Kapadokya Üniversitesinde uygulamalı eğitimler; staj, işletmede mesleki eğitim ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

STAJLAR

1. ZORUNLU STAJ

Staj, öğrencinin mezun olduğu alanda çalışacağı kamu veya özel sektördeki iş hayatına hazırlanması ve tecrübe edinmesi için önemli bir süreçtir. Eğitim programları hazırlanırken teorik bilgiler kadar öğrencilere iş üzerinde eğitim verilmesi, yani pratik bilgilerin de sağlanması öncelik olarak belirlenmiştir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim müfredatında genel olarak 30 iş günü zorunlu staj eğitimi bulunmaktadır. İlgili kurul kararı ile staj yapma zorunluluğu bulunan bölümlerin ve programların öğrencilerinin Üniversitede teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörde uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunluluğu vardır. Söz konusu bölüm veya programlara kayıtlı öğrenciler, mezun olabilmek için Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Stajını başarıyla tamamlamamış öğrenciye diploma verilmez. Uygulama becerisi gerektirmeyen lisans programlarında staj zorunlu değildir. Ayrıca Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Turist Rehberliği programlarında uygulama eğitimleri müfredat içerisinde yer aldığı için bu programlarda da staj uygulaması yoktur.

2. GÖNÜLLÜ STAJ

İsteğe Bağlı Staj: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer almamasına rağmen, kendisini geliştirmek tecrübe kazanmak, mesleki gelişimi pekiştirmek amacı ile yaptığı çalışmalardır. Öğrencilerimiz bireysel olarak başvurup kabul aldığı kurum ve kuruluşlarda gönüllü stajlarını yapabilirler. Ayrıca gönüllü staj yeri arayışında olan öğrencilerimiz Stajyer talebinde bulunan kuruluşları https://kariyer.kapadokya.edu.tr/ web adresimizden takip edebilirler. Gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerin mutlaka bölüm ve program başkanlarına ''İsteğe Bağlı Staj Dilekçesi'  ile başvurmaları gerekmektedir.

Gönüllü stajlarda iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Öğrenciler tüm staj evraklarını Uygulamalı Eğitimler Yönergesi doğrultusunda hazırlamalı ve staj dosyasını doldurmak zorundadır.

Staj süresi 30 iş gününden az olamaz. 30 iş günü tek dönemde ve aralıksız tamamlanmalıdır.

Ön lisans ve Lisans programlarında 1 kez isteğe bağlı staj yapılabilir. Ancak okuduğu programın müfredatında zorunlu staj bulunan öğrencilerimizin isteğe bağlı staj eğitimine başvurabilmeleri için öncelikle zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. 

Eğitim/Öğretim yılı içerisinde isteğe bağlı staj yapılamaz.

Stajı başarı ile tamamlayan öğrencilere ek AKTS verilir. Stajın Mezuniyete etkisi bulunmamaktadır.

Staj süreci ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplara ulaşmak için tıklayınız.

Staj işlemleri öğrenci iş akışına ulaşmak için tıklayınız.

 

Staj İle İlgili Gerekli Formlar, Sözleşme ve Dilekçeler

Dilekçeler
Staj sigortası muafiyet dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Staj yeri/işletme yer değişiklik talep dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Staj muafiyet talep dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Formlar

Staj başvuru ve kabul formuna ulaşmak için tıklayınız.

İsteğe bağlı staj dilekçe formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşme

İş yeri staj sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.

Staj Eğitimleri İle İlgili Kanunlar, Yönetmelik ve Yönergeler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

KÜN Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

KÜN Uygulamalı Eğitimler Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Yararlı Bilgiler

Staj Eğitimleri nedir?

Staj Defteri nasıl doldurulur? 

 

2. İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

İşletmede mesleki eğitim, mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini Üniversitede, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmede yaptıkları eğitim uygulamaları olarak tanımlanmaktadır.

İşletmede mesleki eğitim; güz, bahar ve yaz dönemlerinde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için ön görülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda belirlenmiş ve ikili protokoller ile düzenlenmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşlarda yapılan uygulama çalışmalarını kapsar. Mesleki eğitim alınacak işyerleri Üniversite tarafından belirlenir ya da onaylanır. Öğrencilerimizin hem bilgilerini uygulayarak öğrenmesini hem de gerçek çalışma şartlarını tecrübe etmesini sağlamak için konusunda uzman, saygın şirketlerden ve kurumlardan destek alınmaktadır.

İşletmede mesleki eğitim, her programın/bölümün ilgili akademik yıldaki eğitim müfredatında belirtilen dönemlerde yapılır. Eğitim süresince öğrencilerin takip ve denetimi, uygulamaların amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi ve daha fazla yararlanılabilmesi açısından sınıflar öğrenci gruplarına bölünebilir veya birleştirilebilir. Uygulama, grup sayısına ve uygulama yapılacak işletmenin uygunluğuna bağlı olarak takip eden akademik yılın başına kadar devam edebilir. Gerekli görülmesi halinde işletmede mesleki eğitim uygulamaları bir sonraki akademik dönemde de devam edecek şekilde planlanabilir.

İşletmede mesleki eğitimler bir sonraki akademik dönemde de devam edecek şekilde planlanırsa dersin notu uygulama eğitiminin bittiği dönemde oluşur ancak ders, not kartında dersin alındığı döneme eklenir. Bu ders tamamlanıncaya kadar, alındığı dönemin not kartında süren çalışma olarak ‘’-‘’ harfi ile gösterilir.

Üniversite tesisleri dışında yürütülen işletmede mesleki eğitimlerde her öğrenci, uygulamasını yaptığı birimde işyeri eğitici personeli tarafından “Uygulama Performans Değerlendirme Formu” doldurularak değerlendirilir. Eğitim sonunda işveren değerlendirme raporunun % 50’ si ile bölüm/program başkanının değerlendirmesinin % 50’si alınarak işletmede mesleki eğitim başarı notu belirlenir. Bu eğitimlerde, gerekli görüldüğü hallerde, bölüm/program başkanının değerlendirmesinin yerini uygulama bitiminde yapılacak yazılı ya da sözlü sınav alabilir. Bu sınav notunun başarı notuna katkısı %50’dir.

Dilekçeler
Staj sigortası muafiyet dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Staj yeri/işletme yer değişiklik talep dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Staj muafiyet talep dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Formlar

İşletmede mesleki eğitim başvuru ve kabul formuna ulaşmak için tıklayınız.

İşletmede mesleki eğitim dersi devam takip çizelgesine ulaşmak için tıklayınız.

İşletmede mesleki eğitim için öğrenci bilgisi kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız.
 

KÜN İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci İş Akışı'na ulaşmak için tıklayınız.

KÜN İşletmede Mesleki Eğitim İş Birliği Anlaşması'na ulaşmak için tıklayınız.

 

3. UYGULAMALI DERS

Uygulamalı ders, bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin Üniversite uygulama alanlarında ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan derslerdir. Uygulama dersleri Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerindeki uygulama atölyeleri, laboratuvarları ya da mutfaklarında yapılmaktadır.

Uygulamalı ders eğitimi, her programın ilgili akademik yıldaki eğitim müfredatında belirtilen dönemlerde (güz, bahar veya yaz) yapılır. Uygulama süresince öğrencilerin takip ve denetimi, uygulamanın amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi ve daha fazla yararlanılabilmesi açısından sınıflar öğrenci gruplarına bölünebilir veya birleştirilebilir. Gerekli görülmesi halinde uygulama dersleri bir sonraki akademik dönemde de devam edecek şekilde planlanabilir.

Uygulama dersi bir sonraki akademik dönemde de devam edecek şekilde planlanırsa dersin notu uygulama eğitiminin bittiği dönemde oluşur ancak ders, not kartında dersin alındığı döneme eklenir. Bu ders tamamlanıncaya kadar, alındığı dönemin not kartında süren çalışma ‘’-‘’ harfi olarak gösterilir.

Uygulamalı derslerde, sınavlar dersin sınav sistemine göre planlanır ve yürütülür. Bu oranlar ilgili kurul kararı ile bölüm ve program bazında değiştirilerek uygulanabilir.

Uygulama Eğitimi Defteri

Uygulamalı bir eğitim hem Üniversite tesislerinde hem de işletmede devam edecek şekilde planlanabilir. Öğrenciler, Üniversite tesisleri içerisinde ve işletmede mesleki eğitimleri sırasında icra edecekleri tüm uygulama işlemlerini “Uygulama Eğitimi Defteri” ile kayıt altına almak zorundadır.

Uygulamalı Ders Muafiyet Talep Dilekçes'ne ulaşmak için tıklayınız.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız