Hazırlık Sınıfı | Kapadokya Üniversitesi

Hazırlık Sınıfı

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

Hazırlık sınıfının amacı, öğrencilere yerleştirildikleri eğitim-öğretim programlarının Avrupa Dil Portföyü düzeyleri doğrultusunda yabancı dilde eğitimlerini sürdürebilecek, meslekleriyle ilgili her türlü yayını takip edebilecek, etkinliklere ve tartışmalara katılabilecek dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Hazırlık eğitimi, genel hazırlık için yıl içinde 14 haftalık 2 dönem ve gerektiğinde 8 haftalık yaz okulundan, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programları için 16 haftalık 2 dönem ve gerektiğinde 8 haftalık yaz okulundan oluşur. Hazırlık sınıfı öğrencilerinden güz dönemi sonunda hedeflenen düzeye erişenler, B1 kur bitirme sınavına girip başarılı oldukları takdirde (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2) bahar döneminden muaf tutularak hazırlık senelerini başarıyla tamamlamış sayılırlar ve bahar döneminde kendi bölümlerinde alan eğitimlerine başlarlar. Bahar dönemi sonunda B1 düzeyine erişemeyen öğrenciler ise yaz okuluna devam ederler (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2).

Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlık sınıfı eğitimi süresince pop-quiz ve midterm sınavları, projeler, online çalışmalar ve öğretim elemanının vereceği değerlendirme notları değerlendirme araçları olarak kullanılır. Bu değerlendirme araçları ile öğrencilerin dönem içi notları belirlenir.

Öğrenciler her dönem sonunda birer kur bitirme sınavına girerler.

Öğrencilerin dönem sonu notları; dönem içi sınavlar (%40) ve kur bitirme sınavı (%60) baz alınarak hesaplanmaktadır.

Dönem içi sınavlar

Öğrenciler eğitim-öğretim dönemi boyunca ara sınav sınavları, projeler, online çalışmalar ve öğretim elemanı kanaati ile değerlendirilirler.

Bu sınavların dönem sonu not ortalamasına katkıları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir:

 

Dönem içi Değerlendirme Tablosu

Çevrimiçi Çalışmalar

%5

Ara Sınav- I

%10

Ara Sınav- II

%10

Pop Quiz- I

%2,5

Pop Quiz- II

%2,5

Proje

%5

Aktif Katılım

%5

Toplam

%40

 

Kur Bitirme Sınavları

Öğrencilere hazırlık sınıfı eğitimi süresince birincisi güz ve ikincisi bahar dönemlerinin sonunda ve eğer öğrencinin yaz okuluna devam etmesi gerekirse, üçüncüsü yaz okulunun sonunda olmak üzere en çok üç kur bitirme sınavı uygulanır. Kur bitirme sınavları iki aşamadan oluşur:

  1. *Kur Bitirme Yazılı Sınavı (%30)
  2. Kur Bitirme Konuşma sınavı (%30)

*Kur bitirme sınavı dönem sonu toplam notunun %60’ını oluşturur. Bu sınavın yazılı kısmı çevrimiçi sınav olan Oxford Online Placement Test ya da yazılı bir sınav ile gerçekleştirilir.

Muafiyet Sınavı

Hazırlık sınıfı öğrencileri muafiyet sınavına, güz döneminde hazırlık eğitimi başlamadan önce üniversitemiz web sitesinde yayımlanan akademik takvimde belirtilen tarihte girerler. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada Oxford Online Placement Test ya da yazılı bir sınav uygulanır. Bu sınav ile eğitim alacakları program ya da bölüm için belirlenmiş barajı geçen öğrenciler sınavın ikinci aşamasına tabi tutulurlar.

Bu sınavlardan aritmetik ortalaması 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı olarak hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar ve kayıtlı oldukları programlara birinci sınıftan devam ederler. Bu sınavı başarıyla geçemeyen öğrenciler, sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir.

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavına katılmayan öğrenciler dil eğitimlerine en alt düzeyden başlarlar.

Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan o program için belirlenmiş olan düzeye denk bir puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar.

Bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra yeterli başarıyı gösterememiş olan öğrenciler de muafiyet sınavlarına katılabilirler.

Eğitim-Öğretim Süresi

Kapadokya Üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfı eğitim dili İngilizce olan programlara zorunlu olarak, diğer programlara ise isteğe bağlı olarak verilir. Hazırlık sınıfının normal eğitim-öğretim süresi iki dönemdir. Eğer öğrenci Bahar dönemi sonunda hedeflenen seviyeye ulaşamazsa, 8 haftalık yaz okuluna devam eder. Ancak, yaz okulu genel hazırlık programı için B1, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık hazırlık programları için B2 seviyesinde verilmektedir. Bu nedenle genel hazırlık programında A2, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık hazırlık programında ise B1 kurunu en geç Bahar döneminin sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin bir sonraki sene hazırlık sınıfına mevcut düzeylerine göre yerleştirilmeleri gerekmektedir. Yaz okuluna devam edip başarısız olan öğrenciler ise bir sonraki yılın Güz döneminde aynı seviyeyi tekrar eder ve başarılı oldukları takdirde bahar döneminde kendi alanlarında eğitimlerine başlarlar.

Öğrencilerin bir dönemi başarıyla tamamlayıp tamamlamadıkları ise dönem içi sınavlar ve kur bitirme sınavları vasıtasıyla belirlenir. Eğitim-öğretim süresi de öğrencinin başarı durumuna göre aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi değişiklik gösterebilir:

Tablodaki belirtilen sürece ek olarak, hazırlık sınıfı öğrencilerinden yıl sonu itibarı ile hedeflenen düzeye (B1 veya B2) güz dönemi sonunda erişenler, B1 kur bitirme sınavına girip başarılı oldukları takdirde (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2) bahar döneminden muaf tutularak hazırlık senelerini başarıyla tamamlamış sayılırlar ve bahar döneminde kendi alanlarında eğitimlerine başlarlar.

 

 

23 Mart 2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca “hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.” Bu durumda olan öğrenciler yürüklükteki mevzuat uyarınca varsa öğrenim gördükleri üniversitedeki aynı programın Türkçe öğretim yapanında veya ÖSYM tarafından yapılacak olan “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri” kapsamında eşdeğer başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam edebilirler. Ayrıca yine bu durumdaki öğrencilere üç kez ek sınav hakkı verilir. Söz konusu sınavlardan birinde başarılı olan öğrencinin ilgili programına kaydı yeniden yapılır.

Devam Mecburiyeti

Hazırlık sınıfında bir kur dönemindeki derslerin toplamının %80’ine devam zorunludur. Herhangi bir nedenle derse giremeyen veya ders başladıktan sonra sınıfı terk eden öğrenciler yok gösterilir. Yönetmelikler ile belirlenen devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler kur bitirme sınavına alınmazlar ve kur tekrarı yaparlar.

Öğrenciler raporlu oldukları dönemde devam edemedikleri derslerde devamsız sayılırlar, ancak bu süre içinde giremedikleri sınavlara girme hakları saklı tutulur. Raporlu olunan sürede pop-quiz sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı uygulanmaz. Mazeret sınavına girebilmek için sunulan sağlık raporları okul yönetimi tarafından hekim görüşü alındıktan sonra işleme konulur.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Eğitim-öğretim dili Türkçe olan bir programa kayıtlı öğrenciye ilgili kurul kararı ile mevzuat doğrultusunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen öğrenciler akademik yılın başındaki kayıt döneminde dilekçe ile başvuruda bulunurlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı sonundaki sınavda başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu İngilizce dersleri yerine İngilizce programlarda okutulan ileri İngilizce derslerini alırlar. Ayrıca talep etmeleri ve kayıtlı oldukları program ile aynı adlı İngilizce eğitim-öğretim faaliyeti yürüten başka bir program olması halinde söz konusu programda İngilizce okutulan dersleri de alabilirler. Bu öğrencilere de Avrupa Dil Portföyü kriterleri uyarınca yabancı dil düzeylerini belirten bir sertifika verilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız